Penzion Dvůr pohody - Varnsdorf - Ubytování - Ubytovací řád | Ubytování - Sport - Kurzy
Čeština cz / Deutsch de / English en

Ubytovací řád

Penzion Dvůr Pohody

Bratislavská 997, 407 47 Varnsdorf okres Děčín, IČO: 284 59 393

(Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku)Údaje o provozovateli:

Název společnosti: RRC s.r.o.
Sídlo společnosti: Vítězná 150, 273 51 Velké Přítočno
Odpovědná osoba: jednatel společnosti Šárka Dubská
Datum kolaudace:
 
Název provozovny: Penzion Dvůr Pohody *** („ubytovatel“ či „penzion“)
Adresa provozovny: Bratislavská 997, 407 47 Varnsdorf okres Děčín
IČO: 284 59 393
Telefon: +420 605 235 699
Pevná linka: +420 412 331 431
E-mail: sarka.dubska@penzion-varnsdorf.eu
info@penzion-varnsdorf.eu

I.

Podpisem ubytovaného dále jen host na Kartě hosta je mezi hostem a Penzionem Dvůr Pohody, dále jen penzion, uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku, a to za podmínek dále uvedených.

Karta hosta obsahuje datum nástupu a konce ubytováním, jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu či cestovního pasu k zápisu do domovní knihy. K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti. Při opakovaném příchodu se host prokazuje Kartou hosta.

Ubytování je poskytováno úplatně, když cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran a potvrzována podpisem na Kartě hosta. Cena ubytování v sobě zahrnuje základní služby, které jsou uvedeny v ceníku. Zvláštní služby jsou takové, které nejsou zahrnuty do ceny pobytu, a proto se platí zvlášť. Ceny pobytu jsou uvedeny v CZK, penzion si ponechává právo na změnu uveřejněných cen. Hostům, kteří zaplatili zálohu na určitou rezervaci, penzion garantuje cenu ubytování uvedenou v kalkulaci, na jejímž základě zaplatil zálohu. Pokud ke změně dojde před zaplacením zálohy, penzion se zavazuje, že spraví hosta o změně ceny.

Pokud do rezervované ubytovací jednotky dorazí více osob, které neodpovídají voucheru, má penzion právo odmítnout nepřihlášené osoby nebo přijmout doplatek přímo na místě.

II.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta je penzion oprávněn domáhat se náhrady za škodu.

Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III.

Dotazy a rezervace ubytování je možno provádět elektronickou poštou, telefonicky, osobně nebo písemně. Za platnou rezervaci se považuje ta rezervace, která byla z 50% uhrazena. Zbytek ceny za ubytování se platí při nástupu do penzionu. Platba se provádí v hotovosti nebo elektronicky. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s vedením penzionu.

Uskutečněním rezervace host potvrzuje seznámení s těmito Všeobecnými podmínkami, a že je akceptuje jako celek. Z toho plyne, že se všechno, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro hosta, tak pro penzion.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, pokud může ubytovatel žádosti vyhovět, může nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl tento host původně ubytován.

IV.

Penzion si ponechává právo na změnu rezervace v případě, že dojde k mimořádným okolnostem, které nelze předvídat. Rezervované ubytování se dá vyměnit v případě, že je host včasně informován, a to za ubytování stejné nebo vyšší kategorie za cenu ubytování, kterou host rezervací potvrdil. V případě, že výměna není možná, si penzion ponechává právo na výpověď rezervace, a to nejméně 7 dní před začátkem pobytu, hostu zaručuje vrácení celé zaplacené částky.

V.

Změny či zrušení rezervace ze strany hosta se provádějí písemnou formou, a to emailem, poštou nebo faxem. Změna data nástupu do ubytovacího zařízení se provádí nejpozději do 30 dnů před začátkem pobytu.

První změna rezervace bez dodatečných výdajů je zdarma. Za každou další změnu rezervace budou hostu naúčtovány výdaje, spojené se změnou ve výši 300 Kč. V případě že změna není možná a host se vzdá potvrzené rezervace, budou platit níže uvedené podmínky. V případě zrušení rezervace je datum písemného zrušení základem propočtu výdajů, spojených se zrušením:

V případě, že host zruší rezervaci kvůli zásahu vyšší moci, je povinen předložit písemné potvrzení o vzniklé vyšší moci a penzion od něj bude požadovat pouze uhrazení skutečných výdajů, spojených se zrušením rezervace, a to nanejvýš 25% z celkové ceny ubytování.

Pokud se host nedostaví do 22:00 v den začátku rezervace a neozval se penzionu, rezervace je považována za zrušenou a výdaje spojené se stornem rezervace se započítají podle výše uvedených pravidel.

VI.

Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit jejich odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo penzionu domáhat se náhrady způsobené škody.

Host je povinen: Host nesmí bez souhlasu ubytovatele: Host dále v prostorách penzionu nesmí:

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu a to v dětské herně, v prostoru soukromého bazénu, hřišti, pískovišti a trampolíně bez dozoru dospělých.

VII.

Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav penzionu.

VIII.

Penzion je otevřen od 10:00 hod. do 22:00 hod, kancelář je v provozu od 10:00 do 12:00, odpoledne od 14:00 do 17:00. Mimo tuto dobu je host povinen při odchodu a příchodu do penzionu uzamykat hlavní vchodové dveře. V době od 22 hod do 7 hod. je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

IX.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti vedle penzionu, které je monitorováno kamerovým bezpečnostním systémem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Penzion ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. V kanceláři penzionu je hostům k dispozici společný trezor.

V penzionu mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře a klíče předá na recepci.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

X.

Během pobytu jsou měněny ručníky a osušky. Hlavní úklid v pokoji se provádí při pobytu delším než 1 týden a na vyžádání.

XI.

Návštěva penzionu s domácími zvířaty není možná.

XII.

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Reklamace se provádí podle Reklamačního řádu platného pro podmínky ubytování. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada hosta odstraněna je, zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.

XIII.

Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami.

Penzion má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v penzionu hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si penzion vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění penzionu.

Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá ubytovatel, tj. majitel nebo správce penzionu, který má k dispozici dotazník vztahující se ke kvalitě ubytovacích služeb.Ve Varnsdorfu dne 20.4.2013

Novinky2. 12. 2015


Možnost zahrát si během pobytu paintball.

Případně navštívit multifunkční hřiště 200 metrů od penzionu.21. 1. 2015


Pro rodiče s dětmi nabízíme saunování.24. 11. 2014


Nabízíme i dlouhodobý pronájem


Všechny novinky

Počasí ve Varnsdorfu

Počasí ve Varnsdorfu

Partneři


Skiareál Horní podluží

Provozní doba

Penzion
08:00 - 22:00
Recepce
08:00 - 16:00
Na telefonu
10:00 - 22:00
Snídaně
08:00 - 10:00
Nástup do ubytovacích služeb*
14:00 - 16:00
Odjezd
Do 10:00
Noční klid
22:00 - 07:00

*Příjezd po 16:00 je možný po telefonické nebo e-mailové domluvě.

Telefon 8:00 - 16:00

Recepce
+420 605 235 699

Zůstaňte s námi v kontaktu

Penzion Roku - penziony
Náš penzion se umístil mezi 50 nejlepšími!
Penzion Dvůr Pohody ve Varnsdorfu hodnocení